ORGANIGRAMA

Càritas Diocesana de Tortosa es regeix pels següents òrgans de govern: l’Assemblea Diocesana, el Consell Diocesà i l’Equip Directiu.
L’Assemblea Diocesana és l’òrgan suprem de Càritas Diocesana. Constitueix un espai de trobada i comunicació entre tots els que constitueixen Càritas a la Diòcesi a través dels seus representants.
El Consell Diocesà és l’òrgan executiu de l’Assemblea Diocesana i de gestió de les activitats ordinàries de Càritas.
L’equip directiu és l’òrgan de govern ordinari, el primer responsable intern de Càritas Diocesana de Tortosa amb la finalitat de garantir la identitat, la unitat i la cohesió en l’actuació de les persones i en el desenvolupament eficaç de les activitats i les obres que la defineixen. És l’òrgan en el qual s’estudien, es valoren i s’elaboren les decisions operatives que cal adoptar.
“L’acció de Càritas a la Diòcesi es desenvolupa través de les Càritas parroquials i interparroquials”
A la Diòcesi de Tortosa hi ha constituïdes 28 Càritas parroquials i 5 interparroquials. A aquestes els correspon atendre les necessitats que es produeixen en l’àmbit de la seva comunitat parroquial o interparroquial. Aquest ajut no només és de caràcter assistencial, sinó que intenta, a través d’aquesta assistència, posar al centre a la persona i acompanyar-des del màxim respecte perquè pugui ser la protagonista del seu propi procés de superació.
També són de vital importància les Càritas Arxiprestals com a lloc de trobada i de col·laboració. La seva funció és de coordinació, sense que això resti el protagonisme i la responsabilitat que en l’acció social han de tenir les Càritas parroquials i interparroquials. La diòcesi de Tortosa consta de 7 arxiprestats, dels quals en 6 està present Càritas i organitzada a aquest nivell.