DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

“El principal objectiu és donar suport a les Càritas del Bisbat en el desenvolupament de les funcions permanents de l’entitat”


Aquesta àrea té com a finalitat enfortir Càritas a la Diòcesi de Tortosa en els seus diferents nivells d’organització, consensuar entre tots criteris d’intervenció i facilitar els elements necessaris per poder donar resposta de la millor manera possible a les necessitats que planteja la nostra societat. El principal objectiu és donar suport a les Càritas del Bisbat en el desenvolupament de les funcions permanents de l’entitat.

FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES CÀRITAS PARROQUIALS / INTERPARROQUIALS

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA

A través del projecte Comptem amb tu es facilita la formació a més de 700 voluntaris que formen la xarxa de Càritas a la Diòcesi. Una treballadora social, recolzada pels serveis d’administració i secretaria, visita als equips per conèixer la seva realitat i assessorar-los en aquelles qüestions més delicades i que requereixen d’una intervenció especialitzada.
D’altra banda, s’ofereix formació a tots els equips, tant als nous voluntaris que vulguin incorporar-se a Càritas com als voluntaris que ja porten un recorregut. L’objectiu és formar a tots els que voluntàriament i desinteressadament formen Càritas, perquè el nostre servei a les persones sigui el més adequat possible i que respongui a la nostra identitat específica.

Els departaments deAdministracion i Secretària dels Serveis Diocesans de Càritas de Tortosa estan al servei de totes les Càritas de la Diòcesi per treballar, juntament amb l’Equip Directiu, per a l’òptim funcionament de la institució i de tots els seus programes i projectes.
El departament d’Administració treballa en la gestió econòmica i en la unificació dels criteris comptables de les Càritas amb el mateix NIF. Participa en reunions amb les diferents Càritas per aconseguir una comptabilitat més transparent i eficient. D’altra banda, també porta a terme el control i gestió de subvencions i gestiona la realització de l’Auditoria comptable.
La tasca del departament de Secretaria és la recepció, enviament, registre, distribució i arxiu de la correspondència i de tota la documentació generada; confecció del calendari anual de les reunions i control de l’agenda diària; convocatòria, preparació i assistència a les reunions dels òrgans de govern (Assemblea Diocesana, Consell Diocesà, Equip Directiu); coordinació del personal contractat i dels projectes diocesans; elaboració del contingut de la memòria diocesana anual i revisió i actualització de la base de dades.

PLA ESTRATÈGIC

En compliment dels objectius proposats durant l’última Assemblea Diocesana de Càritas, durant el 2014 es va dur a terme la posada en marxa del Pla Estratègic 2014 a 2015. Els objectius que es van treballar van ser:

Reforçar la vinculació de Càritas amb la comunitat cristiana.

Potenciar el procés d’acompanyament als destinataris de la nostra acció com a element de suport per a la seva promoció, i afavorir que els destinataris siguin protagonistes del seu propi procés i el seu desenvolupament personal.

Desenvolupar un sistema d’acompanyament personal i espiritual als agents per prevenir i superar les situacions d’esgotament i desmotivació.

Adequar la convocatòria i acollida de nous voluntaris als moments actuals i enfortir el desenvolupament de les persones que treballem a Càritas.

Promoure la transparència, el bon govern i la qualitat de la gestió en tots els nivells, així com la sostenibilitat.

DESCARREGAR PLA ESTRATÈGIC